Pomoc prawna - tel: 691 395 793 - e-mail: wielgus.m@o2.pl

Rozwód z orzeczeniem o winie

29.05.2019

Rozwód to bardzo ciężkie, a zarazem traumatyczne przeżycie. Ma on na celu rozwiązanie zawartego wcześniej związku małżeńskiego, przez sąd. Według statystyk przeprowadzonych w 2014 roku, do polskich sądów trafiło 65 tysięcy pozwów rozwodowych. Jedna czwarta dotyczyła procedury, jaką jest rozwód z orzeczeniem o winie.

Kto i w jakich okolicznościach może zażądać rozwodu?

Kodeks rodzinny i opiekuńczy daje pełne prawo do żądania rozwiązania małżeństwa, pod warunkiem, że doszło do zupełnego i trwałego rozkładu pożycia małżeńskiego.

Rozkład pożycia następuje wtedy, gdy małżonków nie łączą już żadne więzi - zarówno emocjonalne czy uczuciowe, jak i fizyczne bądź gospodarcze. Aby sąd mógł zasądzić rozwód małżonkowie muszą potwierdzić rozpad małżeństwa na podstawie wyżej wymienionych więzi.

Warto nadmienić, iż nawet w przypadku, gdy z obu stron nastąpiło trwałe zerwanie jakichkolwiek więzi, sąd w niektórych przypadkach nie może orzec nieważności małżeństwa. Przede wszystkim organ wymiaru sprawiedliwości bierze pod uwagę dobro dziecka. Jeżeli wraz z ustaleniem braku istnienia małżeństwa mogłaby ucierpieć osoba małoletnia, wówczas orzeczenie to nie jest dopuszczalne.

Organ sądowy nie może oświadczyć rozpadu małżeństwa również w przypadku, gdy żąda go jeden z winnych małżonków, chyba że druga strona w obecności sądu wyrazi zgodę oraz w przypadku, gdy odmowa zgody na orzeczenie nie jest zgodna z zasadami współżycia społecznego. Ponadto rozwód jest niedopuszczalny, w przypadku, gdy jeden z partnerów jest nieuleczalnie chory i nie ma kto zapewnić mu opieki.

W przypadku, gdy wszystkie wspomniane przesłanki zostaną wykluczone, wówczas sąd jest może wydać wyrok.

Złożenie pozwu rozwodowego

Alternatywą dla ostatecznego stwierdzenia braku istnienia małżeństwa jest separacja. Prawo do jej zażądania mają oboje strony małżeństwa. W przeciwieństwie do ostatecznego rozkładu, separacja może być tymczasowa. Oznacza to, iż przerwanie więzi małżonków nie musi być trwałe i stałe. Separacja nie jest dopuszczalna w przypadku, kiedy mogłoby ucierpieć na tym dziecko małżonków oraz gdy byłaby sprzeczna z zasadami życia społecznego.

Jeżeli jedna ze stron decyduje się na wniesienie pozwu rozwodowego, może zrobić to samodzielnie lub z pomocą pełnomocnika. Dokonuje się tego w sądzie okręgowym, w miejscu wspólnego zamieszkania, jeżeli jedno z małżonków nadal tam przebywa. Natomiast, kiedy oboje przebywają w innych miastach, wówczas pozew należy złożyć w sądzie okręgowym osoby pozwanej.

Co należy w nim zawrzeć?

Istotną kwestią jest przygotowanie pozwu. Należy w nim zawrzeć wszystkie okoliczności, które zostały sporządzone w czasie wcześniejszego postępowania oraz uwzględnić ewentualne żądania jednej ze stron.

Na wstępie powinno się w nim znaleźć orzeczenie o winie jednego z małżonków. Kolejnym aspektem, który wskazane jest uwzględnić to przyznanie władzy rodzicielskiej oraz ustalenie kontaktów z jednym z rodziców(jeśli jest zgodne z dobrem dziecka). Istotną kwestią jest przydział alimentów, bowiem jedna ze stron zobowiązana jest z urzędu do pokrywania kosztów związanych z utrzymaniem małoletniego. Na wniosek strona pokrzywdzona także może ubiegać się o obowiązek alimentacyjny. Sąd może również dokonać podziału majątku między małżonkami.

Odpowiedź na pozew

Strona pozwana ma możliwość złożenia wniosku, który pełni funkcję odpowiedzi na pozew.

Pozwala on odnieść się do wszelkich roszczeń i zarzutów przedstawionych w akcie oskarżenia. Ułatwia to przedstawienie sytuacji oraz ustosunkowanie się do pozwu złożonego przed powód.

Dowody udowadniające winę

Kompletowanie dowodów potwierdzających winę rozkładu pożycia to niezwykle wymagające i czasochłonne zajęcie. Przedstawienie swoich argumentów przed organem wymiaru sprawiedliwości bywa trudne, jednak niepodważalne dowody mogą znacznie przyśpieszyć oraz pozytywnie wpłynąć na zakończenie sprawy. Przykładowo, jako dowody w sprawie można wykorzystać: zeznania świadków, przesłuchania obojga małżonków, dowody rzeczowe, takie jak np. listy, maile, sms-y, wyciągi z konta czy faktury oraz wiele innych.

Skutki

Następstwem wydania orzeczenia o rozwiązaniu małżeństwa z winy współmałżonka przez organ sądowy są konsekwencje prawne. W sytuacji, gdy ze związku małżeńskiego zrodzone jest dziecko, prawo do opieki nie jest przypisane wyłącznie stronie wygranej. O wydaniu orzeczenia, w którym powierzona zostaje władza rodzicielska decyduje sąd. Organ dokonuje sprawdzenia obu z rodziców - czy są w stanie zapewnić opiekę małoletniemu zgodnie z jego dobrem.

W momencie, kiedy wyrok osądzony został na korzyść powodu istnieje możliwość żądania alimentów na własne utrzymanie, do których zobowiązany jest pozwany. W oparciu o przeprowadzone postępowanie organ sądowy nakłada na małżonka winnego kwotę pieniężną, którą musi uregulować względem osoby niewinnej. Żądanie to nie ma ograniczenia w czasie i nie zważa na sytuację materialną pozwanego.

Najczęstsze przyczyny rozpadu małżeństwa

Jednym z najczęstszych powodów, w wyniku których dochodzi do formalnego zakończenia małżeństwa jest zdrada. Nie chodzi tylko o zdradę fizyczną, jak również o wszelkie podejrzenia oraz stwarzanie pozorów zdrady małżeńskiej.

Kolejnym czynnikiem przyczyniającym się do rozpadu pożycia małżeńskiego są nałogi. Szczególnie jest to alkoholizm. Pijaństwo prowadzi do przejawów agresji, przemocy domowej, braku zainteresowania członkami rodziny. Ponadto przekłada się na to zły stosunek do dzieci czy najbliższych. Niewątpliwie postawa ta niszczy więzy rodzinne.

Innymi często spotykanymi argumentami są: przemoc zarówno psychiczna, jak i fizyczna ze strony współmałżonka, złe traktowanie najbliższych i dzieci, nieudzielenie wzajemnej pomocy, które wynika z powinności małżeńskiej, popełnienie czynu niemoralnego, odmowa współżycia czy nieusprawiedliwione porzucenie małżonka.

Długa procedura

W sytuacji, kiedy decydujemy się na zakończenie małżeństwa wraz ze stwierdzeniem o winie, powinniśmy mieć na uwadze, że proces ten w niektórych przypadkach trwa bardzo długo. Ma to związek z wszczęciem postępowania dowodowego, które ma na celu udowodnić winę jednego z małżonków. Bardzo często takie postępowania ciągną się przez wiele lat i nieodzowna jest przy tym pomoc ze strony Kancelarii Adwokackiej. Nie ulega wątpliwości, że rozwód bez orzekania zakończy się znacznie szybciej.

Własne korzyści

Gdy postępowanie sądowe zakończy się satysfakcjonującym wynikiem dla osoby poszkodowanej, wówczas warto uwzględnić korzyści płynące z owego procesu.

W szczególności są to alimenty, które powód może otrzymywać przez nieokreślony czas. Kolejnym aspektem są prawa rodzicielskie, które raczej zostaną przydzielone osobie poszkodowanej, aniżeli winnej. Organ sądowy analizuje również przydział majątku osobie niewinnej, jeśli stwierdzi, że czyn zabroniony leży po stronie pozwanego.

W polskim Kodeksie Postępowania Cywilnego widnieje ustawa, że całość kosztów za owe postępowanie pokrywa osoba, która ponosi winę.

Podsumowanie

Małżonkowie decydując się na rozwód z orzeczeniem winy powinni liczyć się, że okres oczekiwania na wyrok sądu znacznie się wydłuża. Ostateczne udowodnienie zadośćuczynienia jednej ze stron może potrwać nawet kilka lat.

O autorze

Adwokat Małgorzata Wielgus - Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Od kilkunastu lat prowadzi własną kancelarię adwokacką w centrum Lublina. Wiedza i doświadczenie pozwala jej na codzień prowadzić sprawy z zakresu prawa rodzinnego, cywilnego czy karnego. W wolnych chwilach autorka bloga prawniczego.

Kancelaria Adwokacka
Małgorzata Wielgus

adres: ul. Chopina 12/2, 20 – 023 Lublin
telefon: 691 395 793
e-mail: wielgus.m@o2.pl

Godziny pracy: pon-pt: 8:00 - 16:00

Dodaj opinię o naszej kancelarii