Pomoc prawna - tel: 691 395 793 - e-mail: wielgus.m@o2.pl

Odszkodowania powypadkowe - jak uzyskać odszkodowanie?

29.09.2020

Odszkodowanie powypadkowe to świadczenie, które należy się poszkodowanym za wyrządzoną szkodę. Otrzymuje je osoba, która uległa wypadkowi w pracy, gospodarstwie domowym czy za granicą. Warunkiem otrzymania odszkodowania za wypadek jest posiadanie odpowiedniego ubezpieczenia. Kodeks Cywilny w art. 444 mówi, że naprawienie szkody osobowej, w której nastąpił uszczerbek na zdrowiu lub uszkodzenie ciała musi obejmować wszystkie wydatki z nią związane. Jeśli brałeś udział w wypadku, należy Ci się odszkodowanie!

Rodzaje świadczeń

W przypadku rozstroju zdrowia lub uszkodzeń ciała lub mienia powstałych w wypadku, możemy ubiegać się o kilka rodzajów świadczeń.

Odszkodowanie jednorazowe

Rolą odszkodowania jest pokrycie wszystkich kosztów, które powstały w wyniku wypadku. Można ubiegać się o odszkodowanie związane z poniesionymi kosztami leczenia czy z tytułu utraconego dochodu. Aby uzyskać zwrot kosztów leczenia, trzeba przedstawić wszystkie dokumenty, w tym rachunki i faktury. Zwrotowi podlegają np. koszty związane z pobytem w szpitalu, dodatkową opieką, dietami, zakupem sprzętu rehabilitacyjnego oraz leków.

Jeśli w następstwie wypadku, poszkodowany utracił dochody, przysługuje mu rekompensata z tego tytułu. Trzeba pamiętać, że należy odpowiednio to udokumentować - konieczne jest przedstawienie dokumentów, które potwierdzą jaki dochód mógł uzyskać poszkodowany, gdyby nie wypadek. Odszkodowanie to jest pomniejszone o wysokość innych świadczeń, takich jak renta czy świadczenie rehabilitacyjne.

Odszkodowania komunikacyjne

Świadczenie za wypadek komunikacyjny przysługuje osobie poszkodowanej za szkodę osobową lub rzeczową, która powstała na skutek wypadku drogowego lub kolizji. Jest to najczęściej spotykany rodzaj odszkodowań. Jeśli szkoda powstała w związku z ruchem pojazdu, wypłaty odszkodowania dokonuje się z ubezpieczenia OC sprawcy wypadku. Odszkodowanie powypadkowe należy się każdej osobie, która została poszkodowana w wypadku, jeśli nie jest jego sprawcą.

Ubezpieczenie OC pojazdów mechanicznych jest obowiązkowe, dlatego w zdecydowanej większości przypadków, wypłata odszkodowania powypadkowego dla osób poszkodowanych leży po stronie zakładu ubezpieczeń. Istnieją jednak sytuacje, w których sprawca wypadku pozostaje nieznany (np. zbiegł z miejsca wypadku) lub nie posiadał polisy OC - w takiej sytuacji zadośćuczynienia dochodzi się od Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego.

Odszkodowanie za wypadek przy pracy

Wypadek przy pracy jest zdarzeniem, które nastąpiło w związku z wykonywaniem czynności świadczonych na rzecz pracodawcy, wykonywania poleceń przełożonych lub w drodze między siedzibą pracodawcy a miejscem wykonywania pracy (wypadek w trakcie drogi z miejsca zamieszkania do siedziby firmy nie jest traktowany jako wypadek przy pracy). Osobie, która doznała uszczerbku na zdrowiu należy się rekompensata, której wysokość zależy od stopnia oraz obowiązującej stawki za 1% uszczerbku na zdrowiu. Oprócz tego, poszkodowany może wnioskować o inne świadczenia, takie jak zasiłek chorobowy, renta, świadczenie rehabilitacyjne, zwrot kosztów leczenia itp.

Jak uzyskać odszkodowanie powypadkowe

Odszkodowania wypłacane są przez różnego rodzaju podmioty - przez osoby fizyczne, prawne, towarzystwa ubezpieczeniowe czy Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Osoba poszkodowana bardzo często może starać się o wypłatę środków z tytułu uszczerbku na zdrowiu, a oddzielnie z powodu pobytu w szpitalu. Aby ubiegać się o uzyskanie odszkodowania powypadkowego, należy zwrócić się do odpowiedniego podmiotu, wskazując dochodzoną kwotę, a także udowadniając szkodę. Odszkodowania powypadkowe wypłacane są na podstawie szczegółowego wskazania szkód oraz oszacowania ich wartości, dlatego należy gromadzić wszelką dokumentację związaną z wypadkiem, która przedstawia poniesione koszty (rachunki, faktury za lekarstwa, rehabilitację itp.). Obowiązkowo, trzeba przedstawić także wszelką dokumentację lekarską. W przypadku pogorszenia się sytuacji życiowej, należy przedłożyć dokumenty, które będą to potwierdzały.

Wypadek komunikacyjny - o czym pamiętać?

Odszkodowania i świadczenia z tytułu ubezpieczenia OC wypłacane są w przypadku rozstroju zdrowia, uszkodzenia ciała oraz zniszczenia mienia bądź jego utraty. Wypłata ma też miejsce w sytuacji, w której poszkodowany w wyniku wypadku poniósł śmierć - wtedy świadczenie przekazywane jest najbliższej rodzinie.

Aby dochodzenie roszczeń od ubezpieczyciela związanych z wypadkiem komunikacyjnych odbyło się bez komplikacji, o pierwszych działaniach musimy pamiętać jeszcze na miejscu zdarzenia, jeśli tylko nasz stan zdrowia nam na to pozwala. Gdy któryś z uczestników doznał obrażeń, obowiązkowo wezwane muszą zostać służby, takie jak pogotowie ratunkowe czy policja, które zajmą się także wszelkimi ustaleniami i zebraniem potrzebnych danych osobowych na miejscu zdarzenia.

W przypadku kolizji, w której nie ma poszkodowanych, a uszkodzeniu uległo jedynie mienie, konieczne jest pozyskanie dokładnych danych osobowych sprawcy zdarzenia (imię, nazwisko, PESEL) oraz danych jego pojazdu (marka, numer rejestracyjny, numer polisy OC). Konieczne jest także podpisanie oświadczenia, w którym sprawca przyznaje, że ponosi on odpowiedzialność za zdarzenie. Warto również sporządzić dokumentację zdjęciową, która będzie przedstawiała uszkodzony samochód, co może wpłynąć na skrócenie procedur odszkodowawczych. Odszkodowanie z OC sprawcy wypadku wypłacone zostaje po zgłoszeniu szkody do ubezpieczyciela. Jeśli nie będziemy posiadać wszystkich potrzebnych informacji, proces zgłoszenia zdarzenia lub późniejszej wypłaty odszkodowania może się skomplikować. W skrajnych przypadkach, ubezpieczyciel może nawet odmówić wypłaty odszkodowań.

Na ubieganie się o odszkodowanie po wypadku komunikacyjnym mamy 3 lata od momentu ustalenia odpowiedzialnego za szkodę (ale nie później niż 10 lat od momentu jej wystąpienia), bądź 20 lat od dnia wystąpienia szkody, jeśli powstała w wyniku popełnienia przestępstwa lub jeśli sprawca nie jest znany.

Wypadek przy pracy - istotne informacje

Pracownik, który uległ wypadkowi może ubiegać się o zadośćuczynienie od swojego pracodawcy. Oprócz tego, powinien on ubiegać się o odszkodowanie z tytułu ubezpieczenia społecznego. W tym celu należy złożyć do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych szereg dokumentów, między innymi:

  • wniosek o odszkodowanie powypadkowe,
  • zaświadczenie o stanie zdrowia,
  • dokumentację medyczną,
  • protokół z wypadku
  • prawomocny wyrok sądu pracy.

ZUS ma 14 dni na wydanie decyzji w sprawie jednorazowego odszkodowania. Czas ten biegnie od momentu otrzymania orzeczenia lekarza lub wyjaśnienia wszystkich okoliczności. Jeśli świadczenie zostanie przyznane, ZUS ma 30 dni na wypłatę odszkodowania od momentu wydania decyzji. Jeśli poszkodowany nie zgadza się z decyzją, ma on prawo złożyć odwołanie do sądu okręgowego, sądu pracy i ubezpieczeń społecznych - ma na to 30 dni. W tej sytuacji o pomoc warto zgłosić się do osób zajmujących się tym na co dzień. Kancelaria adwokacka pomoże poszkodowanym w pozytywnym zakończeniu sprawy o wypłatę większej kwoty odszkodowania.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych, ustalając wysokość odszkodowania po wypadku, określa stopień uszczerbku na zdrowiu oraz jej wielkość po zakończonej rehabilitacji. Zgodnie z obowiązującymi przepisami, jednorazowe zadośćuczynienie, przysługujące pracownikowi, wynosi 20% przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego z poprzedniego roku za każdy procent uszczerbku na zdrowiu.

Czy warto samodzielnie uzyskać odszkodowanie?

Niestety, bardzo często zdarza się, że odszkodowanie po wypadku, które proponuje podmiot odpowiedzialny, nie jest zadowalające dla osoby poszkodowanej. Bardzo często, ze względu na braki w dokumentacji lub inne komplikacje, proces trwa bardzo długo. Zdarza się także, że ubezpieczyciele zaniżają wysokość świadczenia, próbując wykorzystać nieznajomość przepisów osoby poszkodowanej lub odmawiają wypłaty odszkodowań.

W wielu sytuacjach warto przekazać swoją sprawę w ręce doświadczonego adwokata, który przygotuje niezbędne dokumenty i posiada odpowiednią wiedzę prawną. Kancelarie adwokacie na terenie całego kraju zajmują się dochodzeniem odszkodowań za śmierć bliskiej osoby, trwały uszczerbek na zdrowiu, wypadki komunikacyjne czy w pracy. Skorzystanie z usług specjalisty znacząco zwiększa szanse na wysokie odszkodowanie wypadkowe, a pierwsze spotkania, na których omawiane są szczegóły sprawy, odbywają się zazwyczaj bezpłatnie. Adwokat będzie pełnił funkcję naszego pełnomocnika w sądzie w trakcie prowadzonego postępowania, pomoże w uzyskaniu większego zadośćuczynienia i innych rekompensat oraz udzieli nam pomocy na każdym etapie dochodzenia swoich roszczeń.

O autorze

Adwokat Małgorzata Wielgus - Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Od kilkunastu lat prowadzi własną kancelarię adwokacką w centrum Lublina. Wiedza i doświadczenie pozwala jej na codzień prowadzić sprawy z zakresu prawa rodzinnego, cywilnego czy karnego. W wolnych chwilach autorka bloga prawniczego.

Kancelaria Adwokacka
Małgorzata Wielgus

adres: ul. Chopina 12/2, 20 – 023 Lublin
telefon: 691 395 793
e-mail: wielgus.m@o2.pl

Godziny pracy: pon-pt: 8:00 - 16:00

Dodaj opinię o naszej kancelarii