Formularz kontaktowy

Zakres Usług

Sprawy z zakresu prawa cywilnego:
• sprawy egzekucyjne ,
• sprawy o odszkodowanie,
• sprawy o ochronę dóbr osobistych,
• sprawy z zakresu prawa rzeczowego w tym spory o własność i posiadanie,
• sprawy z zakresu zobowiązań,
• sprawy spadkowe,
• reprezentację adwokata lub radcy prawnego przed sądami powszechnymi i polubownymi
• sporządzanie umów cywilnoprawnych,
• sporządzanie informacji, opinii i analiz prawnych,
• sporządzanie pism procesowych,
• prowadzenie negocjacji poza procesowych,

Sprawy z zakresu prawa rodzinnego:
• sprawy o rozwód i separację,
• sprawy związane z władzą rodzicielską i kontaktami z dziećmi,
• sprawy o alimenty
• sprawy dotyczące ustalenia pochodzenia dziecka
• sprawy o podział majątku,
• ogłaszanie upadłości konsumenckiej,

Prawo spółek handlowych, obsługa podmiotów gospodarczych:
• zakładanie spółek prawa handlowego osobowych i kapitałowych
• projekty umów, statutów spółek akcyjnych, regulaminów organów spółki oraz projektów uchwał;
• rejestrowanie spółek oraz wprowadzanie zmian w Krajowym Rejestrze Sądowym
• konstruowanie i opiniowanie treści umów w obrocie gospodarczym, sporządzanie opinii i analiz prawnych, prowadzenie negocjacji i mediacji.
• doradztwo w zakresie rozwiązywania spółek oraz postępowania likwidacyjnego,

Sprawy z zakresu prawa pracy:
• przygotowywanie pism regulujących prawa i obowiązki stron stosunku pracy
• sprawy o mobbing, dyskryminację
• sprawy przed sądami powszechnymi w zakresie sporów wynikających ze stosunku pracy,

Sprawy z zakresu prawa administracyjnego i podatkowego:
• prowadzenie spraw przed organami administracji publicznej, sądami administracyjnymi,
• sporządzanie odwołań od organów administracyjnych
• sporządzanie pism procesowych i innych,

Sprawy karne:
• obrona sprawach karnych, karnych skarbowych i w sprawach o wykroczenia,
• reprezentacja adwokata lub radcy prawnego w charakterze pełnomocnika oskarżyciela posiłkowego, oskarżyciela prywatnego i powoda cywilnego w procesie karnym,

The Scope of Services

Civil-Law Cases
• property law cases, including property and ownership disputes,
• liability cases,
• inheritance cases,
• representation by an advocate or a legal advisor before common and arbitration courts,
• drawing up civil-law contracts,
• drawing up information, opinions, and legal analyses,
• drawing up pleadings,
• conducting out-of-court negotiations.-/-Family-Law Cases:
• divorce and separation cases,
• cases connected with parental custody and contacts with children,
• alimony cases,
• declaration of parentage cases,
• distribution of property cases,
• consumer bankruptcy.

Companies and Commercial Partnerships Law, services for economic entities:
• establishing companies and commercial partnerships;
• drafts of agreements, articles of associations for joint-stock companies, company-bodies regulations, and drafts of resolutions;
• registering companies and making amendments to the National Court Register (KRS);
• designing and reviewing the content of agreements in business transactions, the preparation of reviews and legal analyses, conducting negotiations and mediations;
• counselling in respect of company dissolutions and liquidation proceedings.

Labour-Law Cases:
• the preparation of documents stating the rights and obligations of the parties in employment relationships;
• mobbing and discrimination cases;
• cases before common courts resulting from employment relationships.

Administrative and Tax-Law Cases:
• running cases before public-administration bodies and administrative courts;
• drawing up appeals against administrative bodies;
• drawing up pleadings and other documents.

Criminal Cases:
• advocacy in criminal, penal fiscal, and petty-offence cases;
• advocate's or legal advisor's representation as an attorney of an auxiliary prosecutor, private prosecutor, or of a party bringing a civil claim in a criminal lawsuit.